შპს “დაშნა“, ს/კ: 200277887

თი-ბი-სიბანკი, კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის № GE90TB7030736060100001